Jak se stát členem?

Kdo se může stát členem?

Členem spolku Zdraví ze stravy se může stát každý, kdo má zájem o zdravé a kvalitní stravování. ( A to nejen ve školních jídelnách, ale i třeba v nemocnici, v práci... )

Jak se můžu stát členem?

Přijďte na některé z našich setkání, případně si stáhněte přihlášku a doručte nám ji (stačí naskenovanou emailem).

Kolik činí členské příspěvky?

Minimální členské příspěvky jsou na rok 2015 stanoveny na 50 Kč. Budeme samozřejmě rádi i za příspěvky vyšší a sponzorské dary.

Co musím jako člen dělat?

Záleží na Vašich možnostech a zájmu. Uvítáme aktivní členy, kteří mají zájem pomoci (s propagací, ochutnávkami, přednáškami apod.), stejně tak pasivní členy, kterým jde hlavně o to podpořit myšlenku zdravého stravování.

 

Stanovy spolku „Zdraví ze stravy, z. s.“

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek „Zdraví ze stravy, z. s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Jeho sídlo je v Karlových Varech, Moskevská 1594/35, PSČ 360 01.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  zdravého stravování a zdravého životního stylu.

Čl. 3
Základní účel spolku

Základním účelem spolku je prosazování zdravého způsobu stravování, a to zejména do mateřských, základních a středních škol.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) pořádání přednášek a jiných osvětových akcí o zdravém způsobu stravování;

b) vydávání propagačních materiálů o zdravém způsobu stravování;

c) poradenství pro školy a rodiče ohledně zavádění zdravého způsobu stravování do mateřských, základních a středních škol;

d) zapojování do aktivit dalších organizací propagujících zdravé stravování,

zejména v mateřských, základních a středních školách.

Čl.  5
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen spolku má právo zejména:

a, účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů;

b, posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;

c, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 1. Člen spolku je povinen zejména:

a, dodržovat stanovy;

b, prosazovat cíle spolku;

c, sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

 1. Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 6
Orgány spolku

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně. Do její výlučné pravomoci patří:

a) schválení změny stanov;

b) volba rady spolku a odvolávání jejích členů;

c) schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období;

d) schválení koncepce činnosti spolku na další období;

e) stanovení výše členských příspěvků;

f) schválení rozpočtu spolku na příští období;

g) rozhodnutí o vyloučení člena spolku;

h) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Rada spolku

 1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku.
 2. Rada spolku je nejméně tříčlenná a je složena z předsedy, místopředsedy a pokladníka, popř. dalších členů rady. O počtu členů rady spolku rozhoduje členská schůze.
 3. Funkční období rady spolku je dvouleté.
 4. Rada spolku je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů. K usnesení rady spolku je potřeba většina hlasů přítomných členů.
 5. Jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda, kteří jsou statutárním orgánem spolku.

Čl. 7
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty, popř. s prostředky získanými vedlejší hospodářskou činností. Prostředky spolek vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. K zajištění prostředků pro naplňování cílů své činnosti může sdružení provádět vedlejší hospodářskou činnost.
 3. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, popř. věnován na veřejně prospěšné účely.

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 19. května 2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.